Statut Stowarzyszenia

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA STRZEBIELINEK

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZEBIELINEK, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób, które:
a) były internowane na terenie Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 13 grudnia 1981 do 23 grudnia 1982,
b) są potomkami internowanych w Strzebielinku,
c) utożsamiają się z tradycjami walki o wolność, solidarność i niepodległość Narodu Polskiego.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest Gdańsk.
4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem przepisów prawa.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
9. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią, emblematem i odznakami wyróżniającymi Stowarzyszenie spośród innych organizacji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

10. Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest:
a) inspirowanie i propagowanie polskiego patriotyzmu,
b) prowadzenie działań i akcji o charakterze patriotycznym i narodowym,
c) promowanie walki Narodu Polskiego o wolność, solidarność i niepodległość.
11. Cele te Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez organizowanie spotkań, uroczystości oraz akcji patriotycznych z udziałem osób które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski, czynnie przeciwstawiając się systemom totalitarnym w okresie od roku 1939 do czasów współczesnych.
12. Stowarzyszenie w miarę swoich możliwości wspiera członków Stowarzyszenia, szczególnie tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają pomocy.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

13. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
14. Stowarzyszenie zrzesza członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
15. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) była internowana w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, lub jest potomkiem internowanych w Strzebielinku, lub utożsamia się z tradycjami walki o wolność, solidarność i niepodległość Narodu Polskiego.
b) złoży deklarację członkowską na piśmie,
c) swoją działalnością nie wyrządzała szkody innym oraz nie podejmowała działań mających na celu umacnianie reżimu totalitarnego w Polsce.
16. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
18. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
20. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
21. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)   korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c)  udziału w akcjach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
24. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
25. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
26. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu naruszania statutu, niewykonywania i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu utrzymującego się braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
– z powodu nie płacenia składek za okres ponad pół roku,
– na pisemny uzasadniony wniosek trzech członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia,
c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) utraty praw obywatelskich,
e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
27. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest rozstrzygająca i ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

28. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
29. Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu bezwzględną większością głosów
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
30. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
31. W przypadku braku quorum wyznacza się następny termin głosowania późniejszy o piętnaście minut. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w tym trybie jest ważne bez względu na ilość obecnych.
32. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
33. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
34. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
35. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
36. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
37. Głosowanie jest jawne, oprócz głosowań w sprawach personalnych, w szczególności dotyczących wyborów i odwoływania członków władz Stowarzyszenia, oraz udzielania absolutorium.
38. Na wniosek członka Walnego Zgromadzenia głosowanie tajne zarządza się także w innych sprawach.
39. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
40. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
41. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
42. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
44. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności – wiceprezes.
45. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
46. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
47. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
48. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
49. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu spośród osób, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Członków. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

50. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) z dotacji i ofiarności publicznej,
d) z dochodów z działalności gospodarczej,
e) z dochodów z  majątku Stowarzyszenia.
51. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa i papiery wartościowe.
52. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
53. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
54. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
55. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
56. Jakiekolwiek przekazywanie lub wykorzystywanie majątku lub dochodów z majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej i osób zatrudnionych przez Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich może nastąpić wyłącznie na takich samych zasadach jak przekazywanie i wykorzystywanie majątku lub dochodów z majątku Stowarzyszenia na rzecz osób trzecich, chyba, że takie wykorzystanie wynika bezpośrednio z celów Stowarzyszenia z zachowaniem postanowień Statutu.
57. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani nie ustanawia na majątku Stowarzyszenia zabezpieczeń zobowiązań na rzecz podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej i osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie oraz ich osoby bliskie.
58. Stowarzyszenie dokonuje zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu Stowarzyszenia członkowie Komisji Rewizyjnej i osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie oraz ich osoby bliskie wyłącznie na zasadach jak od osób trzecich i wyłącznie po cenach nie wyższych niż rynkowe.
59. Osobami bliskimi, w rozumieniu niniejszego Statutu, są osoby, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej i osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie pozostają w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

60. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich (2/3) głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
61. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele zgodne ze statutem.
62. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.